Xn mời qúy anh chị tản bộ vào vườn văn, thơ của hội VBVDBHK nhé