Vaca Lần Đầu Tiên Lâm Trận – Leroy V Quintana – 101st Airborne division

Cám ơn chị Minh Ánh rất nhiều. Tự do chúng ta có được hôm nay, đánh đổi bằng xương máu hằng trăm ngàn chiến sĩ, quân cán chính Việt Nam Cộng Hoà, và 58,000 chiến binh Hoa Kỳ đã nằm xuống cho chúng ta có cuộc sống hôm nay.

Vinh danh những tử sĩ VNCH và Hoa Kỳ, anh hùng đích thực của chúng ta chính là những người đã nằm xuống.

Minh Ánh vui lòng cho thêm những bức ảnh thì quá hay. Xin quý ACE chuyển thông tin này đi khắp địa cầu để bầy tỏ lòng kính mến vô biên của chúng ta.

Tình thân,

tuấn

8_6_22_101st Reunion_MI_First Encounter.pdf