Xin chuyển đến quý vi hữu của VACA

Xin chuyển đến quý vi hữu của VACA trong các diễn đàn PHV, ÐTH, TMG19, và VACA