Những diễn biến trong ngày đầu tiên của hội chợ “ Tastes of SEA”.. tại Ontario, Canada..

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý Đồng hương, Quý NT và CH…

Những diễn biến trong ngày đầu tiên của hội chợ “ Tastes of SEA”.. tại Ontario, Canada..

Tổ chức của Cô Thanh Tâm, với quầy trưng bày Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa..tại hội chợ,
trực tiếp đối đầu với she = là cô Kelly Hồng Lê (người tổ chức, không cho trưng bày Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa ).

Xin mời Quý Vị theo dõi video clip để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

Đại diện BTC hội chợ tết cấm cờ vàng ba sọc đỏ tuyên bố sẽ kiện những người mang cờ vàng vào hội chợ.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=watch_permalink&v=593751962565500

Tastes of SEA 2023-Sponsor Package.pdf
Thư gởi Cô Kelly.pdf
Thư Ngỏ Cộng Đồng.pdf
Vong Cung Tuong Niem.pdf