Hai bộ hình Phóng Sự ghi nhận Buổi Sinh Hoạt Mừng Xuân Mới của Nhà Việt Nam…

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Hai bộ hình Phóng Sự, và 2 Video clips, ghi nhận Buổi Sinh Hoạt Mừng Xuân Mới của Nhà Việt Nam…

vào ngày 28/01/2023, do Chị Kathy Nguyễn, Anh Mai Thắng và Chị Liên Phạm thực hiện..

Xin mời Quý Vị theo dõi…

Enjoy, hình ảnh đẹp..

BMH ///

Washington, D.C