Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ (có sửa đổi ) của Cựu SVSQ K.27 Võ Bị: Nguyễn Văn Quốc

BMH ///

Washington, D.C

Xin kính, thân chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt đại Gia Đình Cựu SVSQ Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam và K. 27 Võ Bị…

Cáo phó và Chương Trình Tang Lễ (có sửa đổi) của Cựu SVSQ K.27 Võ Bị: Nguyễn Văn Quốc

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

BMH ///

Washington, D.C