Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên là Phu Quân của Bà Hồng Thủy từ trần…

Tin Buồn

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Hải Quân Đại Tá Bùi Cửu Viên là Phu Quân của Bà Hồng Thủy ( Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại / Nhà Việt Nam -HTĐ ),
từ trần sáng hôm nay, 11 tháng Tư, 2023,tại Rockville, Maryland.

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ sẽ được thông báo đến Quý Vị sau..

Xin Thành Kính Phân ưu cùng Bà Hồng Thủy và Tang Quyến..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C