PHV –> Tháng tư về nhớ ngày mất nước

Chiến hạm này HQ 231 tôi lai’ rời Việt Nam ngày 30-4-1975 từ Tân Châu, Châu Đốc.
48 năm qua, người lính thủy vẫn chưa trở về Bến Xưa vì lá cờ đỏ Red China vẫn còn trên quê hương.

On 04/30/2023 8:29 PM ‘hang hoang’ via CT69 wrote:

Cảm ơn chị Tuyết nhiều

Hằng

ƯỚC MƠ

Ngày mai 30 tháng tư
San Thành trời lại âm u lạ thường
Bốn tám năm dặm trường đất khách
Bốn tám năm vẫn nhắc nhở mình
Quê nhà còn lắm điêu linh
Phải luôn giữ vững niềm tin…quay về
Phải tin rằng bọn hề Cộng sản
Hành hạ dân, dâng bán quê hương
Trời tru, đất diệt, chuyện thường!
Toàn dân vùng dậy diệt phừơng ác gian
Đất nước mình sang trang sử mới
Từ bốn phương phấn khởi quay về
Nhân tài trẻ trở lại quê
Sẵn lòng kiến tạo không hề từ nan
Cờ vàng bay trên giang san Vịêt
Mảnh dư đồ ta quyết vá xong
Cùng nhau kiến tạo non sông
Tuổi già chân mỏi, gối long cũng về
Niềm ước ao không hề phai nhạt
Vẫn nấu nung khúc nhạc hồi hương
Tám mươi, sức khỏe thất thường
Chỉ lo gửi lại nắm xương nơi này !
Tháng tư về nhớ ngày mất nước
Vẫn một lòng mong ước quê hương
Diệt tan Cộng Sản bất lương
Đồng bào từ khắp bốn phương quay về.

Tuyết Đoàn

San Diego 29 tháng 4 năm 2023

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog/