TT Trump phát biểu về vấn đề Việt Nam

DONALD TRUMP PHÁT BIỂU VỀ VẤN ĐỀ VIỆT NAM

https://youtu.be/FpyU8STypz0

👆👆👆🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸👆👆👆

24/4/23: Đây là lời phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump tối qua khi ký giả hỏi về vấn đề Việt nam:

Đảng Cộng sản Việt Nam ư ?!

Tôi nói thật, Bao năm qua họ chỉ lợi dụng Mỹ, họ chơi trò nước đôi đi 2 dây giữa Chúng Ta và Trung Quốc.!.!..

Họ kêu gọi Mỹ và các Nước khác ủng hộ họ trong vấn đề Biển Đông và các vấn đề xung đột liên quan đến Trung Quốc; nhưng chính họ lại phục tùng, vâng lời Trung Quốc như một sứ giả chư hầu thời phong kiến.

Tôi là người ngay thẳng và không ưa những kẻ "2 lưỡi"; những tay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thậm chí còn có 3-4 lưỡi…

Không có TPP gì cả, không có tạo điều kiện hay viện trợ gì cả, và không có cho nhập khẩu hưởng lợi từ Mỹ nữa …Và nếu họ còn chơi trò "Lợi Dụng" nữa thì Chúng ta nên rút quân khỏi Biển Đông…. để cho "Anh Em chúng nó xé xác nhau".

Đến lúc nào đó người dân Việt Nam thật sự muốn từ bỏ cái đám Tham nhũng vơ vét ấy thì Chúng ta mới suy nghĩ về chính sách tốt hơn …. cho đất nước Việt nam, và tôi luôn lên tiếng bảo vệ tiếng nói của toàn dân Việt nam dám nói về đảng cộng sản Việt Nam…

FB: Chinh An

Posted by: lpk 116