TMG -> Thơ Trào-Phúng Giữa Tuần: Biden và Vietnam

Biden says he will visit Vietnam ‘shortly’.(Reuters, 8/8/2023.)
@@@

Thơ trào-phúng:

LẠI ÔNG MỸ !

Ông Vietnam sắp khổ rồi !
Joe Biden sẽ ghé chơi đôi ngày,
Thăm xong ông xách đít đi,
Để lại bố Tập lầm-lì kế bên,
Trọng phải luyện đi dây thêm,
Thân già sức yếu đi đêm mệt nhoài,

Cũng ông Mỹ đây chứ ai,
Chơi với ông này phải thật cao tay,
Lần trước có khác lần này,
Mỹ bỏ Việt nữa: Vào Tay Thằng Tàu,

Đừng hòng mà chạy đi đâu !
😃🙄😃

Lê Xuân Cảnh

Have a nice Wednesday and all beautiful weekdays, seniors!