Donald Trump nhận được tin tốt lành từ Tối cao Pháp viện