Cử Tri Mỹ Ồ Ạt Quay Xe Với Loạt Giới T ruyền Thông Vì Tiếp Tục Lừa Dối Dân Mỹ