Đừng tưởng

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy

Cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là sáng
Cứ tu là hiền
Đừng tưởng cứ đẹp là tiên
Cứ nhiều là được
Cứ tiền là xong
Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc
Không trông là mù
Đừng tưởng Bảy Đần hắn ngu
Giả vờ lú lẩn, vác lu đầy vàng
Họ hàng tham nhũng giàu sang
Tích trữ hối lộ chẳng màng cho dân
Hắn phá kinh tế lần lần
Khiến thằng Tầu Cộng được phần lấn lên
Mang danh Thái Thú phải hiền
Vâng lời lão Tập mới yên thân già
Để cho bộ hạ quậy ra
Những màn án giả để mà hại Trump
Nhận mình lú lẩn là xong
Để toà thương hại – thế xong – thoát tù

Sưu tầm trên mạng