Dđ TuoiHac -> 😊 Cứ yên tâm vào tay lái của anh


Các bạn đang ở đâu đấy, tôi sắp đến nơi rồi nhé.


Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý đằng sau.


Cứ yên tâm vào tay lái của anh.

Bike Bicycle GIF Via tenor.png

Andy Van

EmojiEmojiEmojiEmoji