Diễn Đàn Nhân Bản- LK – Nỗi Đau Muộn Màng – Bản Tình Cuối – Tình Khúc Buồn & Biển Nh ớ (Video Nhạc)

From: ‘Truong Giang’ via Diễn Đàn Nhân Bản

LK – Nỗi Đau Muộn Màng – Bản Tình Cuối – Tình Khúc Buồn & Biển Nhớ (Video Nhạc)
1-Video Nhạc : LK – Nỗi Đau Muộn Màng – Bản Tình Cuối – Tình Khúc Buồn (Ngô Thụy Miên)
2- Video nhạc : BIỂN NHỚ (Trịnh Công Sơn )

Thủ Khoa Huân – LK – Nỗi Đau Muộn Màng – Bản Tình Cuối – Tình Khúc Buồn & Biển Nhớ (Video Nhạc)

Thủ Khoa Huân – LK – Nỗi Đau Muộn Màng – Bản Tình Cuối – Tình Khúc Buồn …

Ngô Thụy Miên – Trịnh Côn Sơn