Cáo phó và Chương trình Tang Lễ Ông Phan Văn Bề…ngu yên Hội trưởng Hội Ái hữu Long Xuyên vùng Thủ đô HTĐ.

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Cáo phó và Chương trình Tang Lễ Ông Phan Văn Bề…
nguyên Hội trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên vùng Thủ đô HTĐ.

** Chủ Nhật, ngày 19/11/2023

** Tại: Nhà quàn March Life Tribute Center
7601 Sandy Spring Rd.
Laurel, MD 20707

Để Quý Vị được tường và thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng,
và Tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C