😊 “No Pooping On Street While Comrade Xi In Town” (Không ị trên đường khi đồng chí Tập đang ở SF nhé) 😊

From: ‘Andy Van’ via DiendanTuoiHac

Cooper Union Copper Onion GIF Via tenor.png