Lưu Bình Nhưỡng lên thớt

Babui
image.png

Thuyền Nhân – Bộ Nhân – Vô Nhân!

Lạc hậu nghèo đói tai ương
Không ai rời bỏ quê hương bạn à
Dân ta từ bỏ quê nhà
“Thuyền Nhân” thà chết hơn là Vô Nhân

Đi bằng đường bộ – Bộ Nhân
Người dân bỏ phiếu bằng chân bạn à
Làm thân viễn xứ xa nhà
Dân ta chấp nhận thà là tha phương

Ai không thương nhớ quê hương?
Ra đi rời bỏ ruộng vườn vì đâu
“Trải qua mấy cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”

Vì chưng một cổ hai tròng
Gông cùm xiềng xích thù trong giặc ngoài
Cam tâm thái thú nô tài
Rợ Hồ bán nước tay sai giặc Tàu

“Đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào
Đánh là ta đánh cho Tàu cho Nga”
Văn hóa địt mẹ đéo cha
“Bắc Kỳ lý luận” thờ Nga lạy Tàu

Kẻ thù truyền kiếp ngày nào
Ngàn năm nô lệ hận trào hờn căm
Ấu trĩ ích kỷ vô tâm
Khôn vặt khôn lỏi ngậm câm tôi đòi

Hèn hạ nhục nhã giống nòi
Quê hương còn đó lạc loài vì đâu?
Xuất khẩu lao động năm châu
Làm thân nô dịch ngựa trâu cho người

Ta đang dở khóc dở cười!Nông Dân Nam Bộ

https://freedom-vaca.org/vaca-blog-tieng-viet-nam/

https://freedom-vaca.org/vaca-main-blog-english-articles/