Nguyễn Tường Tuấn – YouTube Channels

K/G quý Chiến hữu & ACE
 
Công việc mới, điều hành hai Youtube mỗi ngày, từ nghe, soạn tin và chuẩn bị thu hình. Cũng như trả lời khán thính giả. Chiếm hết ngày của tuấn, ngắn gọn là “đầu tắt mặt tối”.
 
Vì lý do đó, rất mong quý vị mỗi ngày cứ nhấn vào hai đường link chính dưới đây và nhớ lưu lại trong computer hoặc điện thoại, để có thể xem bất cứ lúc nào. tuấn xin phép sẽ không gửi e-Mail nhắn mỗi ngày.

Xin nhấn vào @DienDan KBC dưới đây hay hình ảnh YouTube kế bên

Xin nhấn vào @GocNhin NTT" dưới đây hay hình ảnh YouTube kế bên

A Voice for the Voiceless