Thằng Ðần

Thằng đần giờ lại ngu hơn

Hết ăn hối lộ – quay bòn tiền dân

Thâm thủng ngân sách dần dần

Ðể mong phá sản toàn phần nước ta

Mời dân nhập lậu vô nhà

Xong bồi thường để gọi là “cứu nhân”

Mang danh là Lú Bẩy Ðần

Giờ đây không hiểu muốn tranh tước gì

Tội thay một lũ ngu si

Bỏ phiếu cho hắn – giờ thì nghĩ sao

Một đám thủ hạ tào lao

Cùng thằng thủ lãnh theo Tàu – hại dân

 

Richard