Mời xem 3 chương trình vừa thâu Thứ Sáu Nov. 19th, 2021 tại VCALTV, Nam California

On Friday, November 19, 2021, Dai Pham <nguoitucuoicung17> wrote:

Mời xem 3 chương trình vừa thâu Thứ Sáu Nov. 19th, 2021 tại VCALTV, Nam California:
1) *Hội Luận: "China Khống Chế Biển Đông"
Diễn giả: Tô Phạm Thái và Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=KbnsTafhynM&list=PLaLLlVagZ15bQOTw9Mjhq2xXvnWY_KdVs

2) *Thiên Hạ Sự kỳ 144: "Làm Sao bảo Dưỡng Sức Khỏe cho Người Già?"
Host: Trọng Nghĩa và NV Phạm Gia Đại
https://www.youtube.com/watch?v=Ykdopl9TEzw

3) *Mạn Đàm anh Ngữ: kỳ 145: " Learn With Images: Go Shopping at Supermarkets and Traffic Signs"
https://www.youtube.com/watch?v=exoBZ_doWt8

PGĐ