Army creates single vaccine to deal with various Chinese COVID-19 variants

Nếu quả thật như vậy thì đại dịch Vũ Hán sẻ bế mạc và nhân loại sẻ tồn tại .

https://www.defenseone.com/technology/2021/12/us-army-creates-single-vaccine-effective-against-all-covid-sars-variants/360089/

PHL