Phóng sự buổi Gây Quỹ Giúp Người Tỵ Nạn Ukraine, do Nhà Việt Nam HTĐ tổ chức, vào ngày 20-03-2022..

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH….

Hình ảnh phóng sự buổi Gây Quỹ Giúp Người Tỵ Nạn Ukraine, do Nhà Việt Nam HTĐ tổ chức, vào ngày 20-03-2022..

** Báo cáo kết quả sơ khởi buổi lạc quyên…

Xin mời Quý Vị theo dõi để tường..

BMH ///

Washington, D.C

Hình ảnh phóng sự buỗi Gây Quỹ Giúp Người Tỵ Nạn Ukraine, do Nhà Việt Nam HTĐ tổ chức, vào ngày 20-03-2022..

Hình click vào link dưới đây:

Hình ảnh Nhà Việt Nam HTĐ Gây Quỹ Cứu Trợ Ukraine 03-20-2022

** Báo cáo kết quả sơ khởi buổi lạc quyên…

HdL

Bài vở, thư từ, đóng góp xin gửi về- Mailing:
Vietnamese Literary & Artistic Club (VLAC)/Nha Viet-Nam
Non-Profit Organization – 501(c)(3)
Mailing Address:

1321 Titania Ln, McLean, VA 22102
Chi nhánh Nhà Việt-Nam Maryland:

9700 Hedin Dr., Silver Spring, MD 20903
Email: nhavnhtd Website: www.vnlac.org

For Donation: CFC# 37953

Smile.amazon.com/ch/54-2010926

Ukraine 27March2022.pdf