Các TNS trình bày bằng chứng gia đình Biden ăn tiền Trung Cọng trước Quốc Hội Mỹ