Vietnamese American Conservative Alliance on Black April 2022

The United States of America was created with the support of two great documents. The Declaration of Independence which stated the right of the independent country to exist, was based on liberal ideas of the Age of Enlightenment in Europe, where the concepts of Liberty and Equality originated. The US Constitution established a Republic where Freedom and Democracy are ensured for its citizens.

Forty-seven years ago, the people of South Vietnam had their freedom taken away at the gun barrels of the Communist from North Vietnam . Many fortunate ones made their way to the USA, where they and their descendants enjoy their freedom under the protection of the Constitution.

We cherish Freedom, Equal Protection under the Law, and Equal Opportunity as Americans, and we will protect them for others. We believe in the Rev. Martin Luther King’s dream that people should be judged by the content of their character and not by color of their skin. We further believe that Americans should be judged as individuals and not as groups based on skin color, background, creed, gender, or sexual orientation. These values and principles make us Conservatives.

Conservative Vietnamese Americans also support Free Enterprise and Fair Trade. We don’t believe in Socialism and the role of government beyond providing certain social safety nets, because many of us had experienced poverty and deprivation by government-imposed socialism before coming to the US. To that, we say: “Never Again”.

In the 1960s and 1970s, the Communist from North Vietnam destabilized South Vietnam by exploiting religious divisions between the majority Buddhists and the minority Catholics. Many of us fell for the ploy and, in April of 1975, had to pay a very high price. Today, enemies of the USA seek to divide us by skin colors with many insidious approaches. We shall not fall for those Divide and Conquer tactics again and will fight to protect Freedom and Democracy in the USA. Being good Vietnamese Americans means combining the goodness of both Eastern and Western cultures, including respect for elders, respect of scholars, maintaining traditional family values, playing by the rules, performing civic duties, and volunteering for community activities and charitable organizations.

Today, the members of the Vietnamese American Conservative Alliance (VACA) would like to pay tribute to all members of the US Armed Forces, the ARVN and Allies who made the ultimate sacrifice to protect the free country of South Vietnam and shout out a big THANK YOU to all the gallant warriors who participated in the fight for Freedom a half-century ago. Your valor will always be remembered and appreciated.

On behalf of VACA

Pham Hieu Liem

VACA President

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt Tưởng Niệm Tháng Tư Đen 2022

Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập với sự hỗ trợ của hai văn kiện tuyệt vời:

 – Bản Tuyên Ngôn Độc Lập nêu rõ quyền tồn tại của một quốc gia độc lập, dựa trên những ý tưởng tự do của Thời Đại Khai Sáng ở Châu Âu, nơi khởi nguồn của các khái niệm Tự Do và Bình Đẳng.

– Bản Hiến Pháp Hoa Kỳ đã thành lập một nước Cộng Hòa nơi mà Tự Do và Dân Chủ được đảm bảo cho các công dân của mình.

Bốn mươi bảy năm trước, người dân miền Nam Việt Nam đã bị cướp đoạt tự do dưới họng súng của cộng sản miền Bắc. Nhiều người may mắn đã đến được Hoa Kỳ, nơi mà họ và con cháu của họ được hưởng tự do dưới sự bảo vệ của Hiến Pháp.

Chúng tôi trân trọng sự Tự Do, sự Bình Đẳng được Luật Pháp Bảo Vệ và Cơ Hội Công Bằng như người Mỹ, và chúng tôi sẽ bảo vệ các điều này cho những người khác. Chúng tôi tin vào giấc mơ của Mục Sư Martin Luther King rằng, mọi người nên được đánh giá bằng tư cách chứ không phải bằng màu da của họ. Chúng tôi cũng tin tưởng sâu xa rằng người Mỹ nên được đánh giá dựa trên cá nhân chứ không phải dựa trên các nhóm căn cứ vào màu da, lý lịch, tín ngưỡng, giới tính hoặc khuynh hướng tình dục. Những giá trị và nguyên tắc này đã  minh định chúng tôi là những người Bảo Thủ.

Người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ cũng ủng hộ Tự Do Kinh Doanh và Công Bằng Thương Mại. Chúng tôi không tin vào Chủ Nghĩa Xã Hội và vai trò của chính phủ, ngoài việc cung cấp mạng lưới an toàn xã hội nhất định, vì nhiều người trong chúng tôi đã từng trải qua cảnh nghèo đói và thiếu thốn bởi chủ nghĩa xã hội do chính quyền áp đặt trước khi đến Hoa Kỳ. Đối với  chúng tôi, điều này “Không bao giờ có một lần nữa”.

Trong thập niên 1960 và 1970, Cộng Sản Bắc Việt đã gây bất ổn cho miền Nam Việt Nam bằng cách ngụy tạo sự chia rẽ tôn giáo giữa đa số Phật Giáo và thiểu số Công Giáo. Nhiều người trong chúng tôi đã sụp bẫy vì mưu đồ đó và vào tháng 4 năm 1975, họ đã phải trả một giá rất đắt. Ngày nay, những kẻ thù của Hoa Kỳ tìm cách chia rẽ chúng ta theo màu da bằng nhiều cách tiếp cận ngấm ngầm. Chúng tôi sẽ không rơi vào chiến thuật Chia Rẽ để Chinh Phục đó một lần nữa, và sẽ chiến đấu để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ ở Hoa Kỳ.

Trở thành người Mỹ gốc Việt tốt có nghĩa là kết hợp những nét tốt đẹp của cả hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây, bao gồm tôn trọng người lớn tuổi, tôn trọng học giả, duy trì các giá trị truyền thống của gia đình,  tuân thủ luật pháp, thực hiện bổn phận công dân và tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng và tổ chức từ thiện.

Hôm nay, các thành viên của Liên Minh Người Mỹ Gốc Việt Bảo Thủ  xin tri ân tất cả các thành viên của Quân Lực Hoa Kỳ, Quân Lực VNCH và Đồng Minh đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Việt Nam tự do.

Chúng tôi xin hô to một lời CẢM ƠN để gửi đến tất cả những chiến binh dũng cảm đã tham gia cuộc chiến vì Tự Do cách đây nửa thế kỷ. Sự dũng cảm tối hậu của quý vị sẽ luôn được ghi nhớ và đề cao.

Thay mặt các thành viên Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt

Phạm Hiếu Liêm

Chủ tịch

Người dịch: Nguyễn Thị Bé Bảy