Hình & Video Phong Trào Hưng Ca trong chương trình Hát Cho Nhân Quyền Việt Nam ngày 15/05/2022 tạ i San Jose, California

On Mon, May 23, 2022 at 22:29 HungThe wrote:

On Mon, May 23, 2022 at 12:16 PM PhongTraoHungCa News <phongtraohungcanews> wrote:

Hình Phong Trào Hưng Ca trong chương trình Hát Cho Nhân Quyền Việt Nam ngày 15/05/2022 tại San Jose, Californiahttps://phongtraohungca.org/5191-2/

Video Phong Trào Hưng Ca trong chương trình Hát Cho Nhân Quyền Việt Nam ngày 15/05/2022 tại San Jose, California

https://phongtraohungca.org/phong-trao-hung-ca-trong-chuong-trinh-hat-cho-nhan-quyen-viet-nam-ngay-15-05-2022-tai-san-jose-california/