Youtube về Đại Hội 50 Năm Chiến Thắng An Lộc

Gửi quý anh SĐ 5 BB links nếu ai muốn xem video về Đại Hội 50 Năm Chiến Thắng An Lộc 97,004 Views:

1) Youtube của Sean Le về Đại Hội Chiến Thắng An Lộc
https://www.youtube.com/watch?v=qxilYRxQifo

2) 2 Video của Văn Kỳ Thanh (Bưởi-CVANC):
https://www.youtube.com/watch?v=o9fnK31e7YU

https://www.youtube.com/watch?v=wnVkgfuQSWA