Hung Cao có hy vọng

Tin từ UVA, bà Wexton có tiền nhưng không có issues mà cử tri đang chú trọng như làm sao giảm giá xăng, trị lạm phát, chống di dân lậu và chống trộm cướp. Hung Cao và GOP ở Virginia đang có momentum. Hung Cao còn có lợi thế về cải tổ giáo dục trẻ em tại Loudon và Fairfax cho phụ huynh có thêm tiếng nói và quyết định.PHL

Analysts Shift Multiple House Predictions In Favor of Republicans
https://tiny.iavian.net/1o55u

Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/