Sean Le – Tiếng nói tự do

ACE Thân quý,

Phán quyết của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trao trả quyền phá thai về cho tiểu bang, là một quyết định đúng. Thế nhưng các chính trị gia Dân chủ thiên tả đang làm to chuyện, không ngoài mục đích kiếm phiếu vào tháng 11/22. Xin mời ACE xem chương trình mới nhất của Sean Le để có thêm tin tức:

https://www.youtube.com/watch?v=QrM5EmOtq4Y

Xin chúc bình an và sức khoẻ đến tất cả mọi người.

tuấn