Hình ảnh July 4 tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn

Kính mời quý vị xem Cộng Đồng Hoa Thịnh Đốn tham dự diễn hành July 4 2022.
Nguyễn Thi Bé Bảy, thành viên VACA cũng góp mặt .
Đây là vài tấm hình tiêu biểu, xin mời quý vị xem hình ảnh nguyên cuộc diễn hành do 2 nữ nhiêp ảnh vùng Hoa Thịnh Đốn là chị Liên Phạm và chị Kathy ghi lại.

Trân trọng,
NTBB

https://photos.app.goo.gl/FJ5i47QDFsj1rFJt8

Hình của chị Liên Phạm

JULY 4th 2022 DIỂN HÀNH

Hình của chị Kathy