Làm sao chúng ta có thể tin vào bọ n chính trị gia dân chủ thổ tả ???

Không bao giờ..!

BMH ///

Washington, D.C

How can you trust those D… politicians?

Làm sao chúng ta có thể tin vào bọn chính trị gia dân chủ thổ tả ???