Những Ngộ Nhận về Chiến Tranh Việt Nam từ phía Hoa Kỳ. Kính gửi để phổ biến

Xin chuyển tiếp nhận định của ông Đỗ Văn Phúc, một quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
Những Ngộ Nhận về Chiến Tranh Việt Nam từ phía Hoa Kỳ.

NTBB