Hospice vs Palliative Care

Dr Liêm ! BHLiem mạn phép múa rìu qua mắt thợ. Tuy nhiên làm Cancer Registrar, BH Liem gặp nhiều trường hợp Palliative and Hospice Care. Khi BS hay Gia đình quyết định chấm dứt "definite Treatment", đưa qua "Hospice Care" để bệnh nhận được "comfort care" at the end of life ‘ stage.