Một nhân tài của Việt Nam, Nghệ Sĩ Thi Ca, Thư Họa, Nhiếp Ảnh: Cụ Vũ Hối, đã từ trần tại Maryland, ngày Thứ Sáu,19/08/2022..

Tin buồn

Chúng tôi vừa nhận tin:

Một nhân tài của Việt Nam, Nghệ Sĩ Thi Ca, Thư Họa, Nhiếp Ảnh: Cụ Vũ Hối,

đã từ trần tại Maryland, vào lúc 5 giờ chiều, ngày Thứ Sáu,19/08/2022..

Xin thông báo đến Quý Vị, Quý NT và CH được tường…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C