Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH – Tiệc Ủng Hộ Hải Quân Đại Tá ( hồi hưu ) CAO HÙNG, ỨCV Dân Biểu Liên Bang, Địa Hạt 10, Virginia.

Please pass on to your friends in Houston.

Xin kính, thân mời Quý Vị, Quý NT và CH

Ủng hộ và tham dự :

Tiệc Ủng Hộ Hải Quân Đại Tá ( hồi hưu ) CAO HÙNG, ỨCV Dân Biểu Liên Bang, Địa Hạt 10, Virginia.

Được tổ chức tại Houston, Texas, ngày Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2022..

Trân trọng kính mời..

BMH ///

Washington, D.C