Buổi tranh luận đầu tiên giữa ỨCV Cộng Hòa Hùng Cao , và dân biểu Dân chủ đương nhiệm Jennifer Wexton..

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…

Đặc biệt Quý Vị hiện đang cư ngụ tại Đơn Vị 10, tiểu bang Virginia…

Xin mời Quý Vị tham dự và ủng hộ, buổi tranh luận đầu tiên giữa ỨCV Cộng Hòa Hùng Cao,
và dân biểu Dân chủ đương nhiệm Jennifer Wexton..
tranh chức Dân biểu Liên bang đơn vị 10, tiểu bang Virginia..

Chổ ngồi giới hạn..

Xin ghi danh gấp..

Xin click vào link dưới đây:

VA-10 Congressional Debate with Jennifer Wexton and Hung Cao

Kính mời..

BMH ///

Washington, D.C

The upcoming event:

** First debate between VA Congressional 10th District candidate Hung Cao
& incumbent Jennifer Wexton in Manassas on September 16th, 2022:

Please make time to attend the debate organized by the Muslim Association of Virginia at the Dar Alnoor Islamic Community Center
in Manassas on September 16th at 7:00PM to support Hung Cao and register via link at your earliest convenience.
Space is limited to 250 attendees.
VA-10 Congressional Debate with Jennifer Wexton and Hung Cao

eventbrite.png

VA-10 Congressional Debate with Jennifer Wexton and Hung Cao

Join us for this debate and learn more about the candidates, issues, and make your voice heard.

eventbrite.png

VA-10 Congressional Debate with Jennifer Wexton and Hung Cao

Join us for this debate and learn more about the candidates, issues, and make your voice heard.