Cuộc Rút Quân Bằng Đường Biển tại Chu-Lai

Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai gồm có:

§ Duyên-Đoàn 11 đóng tại Chu-Lai.

§ Duyên-Đoàn 15 đóng tại Chu-Lai, Cạnh Sư-Đoàn II Bộ-Binh.

§ Duyên-Đoàn 16 đóng tại Cổ-Lũy, Quảng-Ngãi.

§ 2 Coast Guards.

§ 4 PCF được Hải-Đội I Duyên-Phòng tăng phái.

Nhiệm Vụ: Tuần tiễu, bảo vệ, phối hợp hành quân với các đơn vị bạn.

Phạm Vi Hoạt Động: Vùng Duyên-Hải thuộc hai tỉnh Quảng-Tín và Quảng-Ngãi, từ phía Nam Hội-An đến ranh giới vùng II Duyên-Hải.

Chỉ-Huy-Trưởng Liên-Đoàn Đặc-Nhiệm Chu-Lai là Hải-Quân Trung-Tá Ch. V.

Ngày 14 tháng 3, Chuẩn Tướng Trần-Văn-Nhựt, Tư-Lệnh Sư-Đoàn II Bộ-Binh, về Đà-Nẵng dự cuộc họp quan trọng do Trung Tướng Ngô Quang Trưởng chủ tọa. Phiên họp này gồm những vị Tư-Lệnh Sư-Đoàn và các Tiểu-Khu-Trưởng. Trung Tướng Tư-Lệnh Quân-Đoàn I chỉ thị các đơn vị trưởng phải cố giữ lấy đơn vị của mình và bảo toàn chủ lực. Khi áp lực địch quá nặng, hãy rút về cố thủ những yếu điểm.

Xin mời quý vị đọc tiếp nguyên chuyện Cuộc Rút Quân Bằng Đường Biển tại Chu-Lai

https://freedom-vaca.org/wp-content/uploads/2022/09/3-Vung-I-Chu-Lai.pdf

https://freedom-vaca.org/