Naturally Occurring Metabolite Identified That Converts “Ba d” Fat to “Good” Fat

Trước đây, tôi có viết về Mỡ Nâu và Địa Dư có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và tuổi thọ. Người sống ở cao độ ít bị mập phì, sống ở khí hậu lạnh sinh nhiều mỡ nâu để giử ấm thân nhiệt và do đó ít bị các bệnh biến dưỡng.
Nay các khoa học gia ở Scripps Research và phòng thí nghiệm Calibr loan báo họ dùng kỹ thuật mới để tìm ra chất thiên nhiên trong cơ thể có tác dụng biến mỡ trắng (xấu) thành mỡ nâu (tốt).
Mỡ trắng tích tụ gây mập phì hay làm biến loạn các adipokines như leptin (ăn no), ghrelin (đói cồn cào) etc….có thể gây viêm và kháng insulin. Mỡ nâu có nhiều mitochondrias đốt mỡ để gây nhiệt cho cơ thể.
Subject: Naturally Occurring Metabolite Identified That Converts “Bad” Fat to “Good” Fat

https://scitechdaily.com/naturally-occurring-metabolite-identified-that-converts-bad-fat-to-good-fat/

Nếu khám phá này được xác định và an toàn sẽ rất hửu ích cho sức khỏe và tuổi thọ của loài người, không còn lệ thuộc vào địa dư nửa.
PHL