Lời Tri Ân nhân Lễ Tạ Ơn 2022 của Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam – Maryland..

Xin chuyển đến Quý Đồng hương, Quý niên trưởng và Chiến hữu…

Lời Tri Ân nhân Lễ Tạ Ơn 2022 của Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam – Maryland..

Xin mời Quý Vị theo dõi…

Chân thành cám tạ..

BMH ///

Washington, D.C

Lời Tri Ân nhân Lễ Tạ Ơn 2022 của Chương Trình Phát Thanh Nhà Việt Nam – Maryland..

Xin click vào link dưới:

https://youtu.be/rbknuunW9G0