Cáo Phó và Chương Trinh Tang Lễ của Cụ Ông Nguyễn Xuân Tiếu…

Xin kính chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH…..

Cáo Phó và Chương Trinh Tang Lễ của Cụ Ông Nguyễn Xuân Tiếu…

Để kính tường, và thuận tiện việc Phân ưu, Thăm viếng và Tiễn đưa Cụ Ông đến nơi an nghỉ cuối cùng..

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C