“No B.S News” Tuesday, December 20, 2022

Thân gửi đến ACE chương trình ngày Thứ ba 20/12/22

https://youtu.be/_DdYdnzgEdE

Trân trọng,

tuấn