Phân Ưu của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại

Xin chào HQ Nguyễn Xuân Dục,

Vui lòng chuyển Phân Ưu của Tập Thể Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại ,

đến Bà Quả Phụ Cố Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, và Tang quyến..

Chân thành cảm tạ..

BMH ///

Washington, D.C