Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Chiến Sĩ, Người Tù Kiệt Xuất “Thép Đen” Đặng Chí Bình…

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NIên trưởng và Chiến hữu,

Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ của Chiến Sĩ, Người Tù Kiệt Xuất “Thép Đen” Đặng Chí Bình…

Để tường và thuận tiện Phân Ưu, Thăm Viếng và Tiễn Đưa Ông đến nơi an nghỉ cuối cùng…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C

** Bản tin nhận được từ Cô Châu Kelley, nhưng vì file lớn quá, trở ngại chuyển. Chỉ chuyển Cáo Phó và Chương Trình Tang Lễ.
Xin cáo lỗi..