Watch “Tại sao việc bầu chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ gặp khó khăn ?” on YouTube

Kính mời xem:
Subject: Watch “Tại sao việc bầu chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ gặp khó khăn ?” on YouTube

https://youtu.be/jPPhjYpDWM4

PHL