PHV -> Câu đối Tết con mèo, xin cao nhân đối vế sau nhé.

Tết <–> Ðông
Đến <–> Tàn
Cán <–> Cộng
Hồ <–> Cáo
Bao <–> Triệu
Thơ <–> Thằng
Nở <–> Tiêu

Diem ‘Richard’ Nguyen
Liên Minh Bảo Thủ Mỹ Gốc Việt
Vietnamese American Conservative Alliance (VACA)

https://freedom-vaca.org/

On Sat, Jan 7, 2023 at 5:11 AM John Tornado <johntornado02> wrote:

Tết …
Đến …
Cán …
Hồ …
Bao …
Thơ …
Nở … ?

John Nguyen.