“No B.S News” Tuesday, Jan 24, 2023

ACE Thân quý,

Xin gửi đến ACE bản tin ngày Thứ ba 24/1/23 với tất cả lòng quý mến.

https://www.youtube.com/watch?v=a3k-LtUs4Go

Thân chúc bình an và sức khoẻ.

tuấn