Tiệm vàng ở Trung Tâm Eden bị cướp 1/27/23

BMH ///

Washington, D.C

Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH …..

Mời xem, để tường và cẩn trọng…

Trân trọng..

BMH ///

Washington, D.C