“No B.S News’ Thứ ba 14/2/23

Thân chúc ACE một ngày Valentine trên cả tuyệt vời. Khi ta gieo trồng "hạnh phúc" thời gian hạnh phúc sẽ đơm hoa kết trái.

https://www.youtube.com/watch?v=U59LTd1USTI&t=321s

Bình an và sức khoẻ đến tất cả ACE.

tuấn