Theo những tên vẹm đầu bò trong nước, Va Lăn Thai (Valentine) đã có ở Việt Nam từ thời vua Hùng Vương thứ 8..

Kính thưa Quý Vị, Quý NT và CH….

Theo những tên vẹm đầu bò trong nước,

Va-Lăn-Thai (Valentine) đã có ở Việt Nam từ thời vua Hùng Vương thứ 8..

Những thằng vẹm đầu bò này, không có việc gì làm, lâu lâu lại tạo nên sự việc thúi như phân,

tạo cơ hội cho người dân chưởi trên đầu cả lũ…

Đến hôm nay tôi mới được biết…

Và nhờ thế mới cảm thấy hãnh diện, vì tôi là con dân Việt Nam Cộng Hòa...

BMH ///

Washington, D.C