Lại thêm một trái núi đẻ ra con chuột:

Lại thêm 1 trái núi đẻ ra con chuột!

Những nhóm Vịt cánh tả cứ hầm hè loan tin ông Trump sẽ bị tù cần biết tin tức này:

As Expected, Georgia Grand Jury Found No Evidence of Criminal Action by Trump but Believes Several Witnesses Lied

https://share.newsbreak.com/33glqqhu

creator avatar

WOMEN – Wild Orchid Media and Education Network, Inc.

23 hours ago

Part of the final report issued by the Fulton Co. GA special grand jury investigating alleged attempts to overturn the 2020 election results believes some witnesses lied under oath, but found no actionable guilt by the former president and did not recommend any charges against him
Một phần của báo cáo cuối cùng do đại bồi thẩm đoàn đặc biệt của Quận Fulton thuộc tiểu bang GA đưa ra, sau khi điều tra những cáo buộc về nỗ lực nhằm lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, tin rằng có một số nhân chứng đã khai man, nhưng cựu tổng thống thì vô tội và không đề nghị bất kỳ tội danh nào chống lại ông.

Nguyễn Thị Bé Bảy